IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Implementarea tehnologiilor inovaţionale – premisă a eficientizării producţiei agricole

Show simple item record

dc.contributor.author Dombrovschi, Ina
dc.date.accessioned 2020-05-04T11:13:39Z
dc.date.available 2020-05-04T11:13:39Z
dc.date.issued 2020-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri ${dspace.ui.url}/handle/1234567890/252
dc.description DOMBROVSCHI, Ina. Implementarea tehnologiilor inovaţionale – premisă a eficientizării producţiei agricole = Implementation of Innovative Technologies as Premise of Increasing Agricultural Production // Economica. - 2020. - Nr. 1(111). - P. 34-50. - Bibliogr: p. 50. en_US
dc.description.abstract Principalul mijloc de valorificare a noilor soluţii tehnologice, obţinute prin efortul de cercetare ştiinţifică, constă în modernizarea procesului de producţie şi a produselor. Înlocuirea tehnologiilor abso-lute cu altele performante constituie un factor decisiv, pentru asigurarea dezvoltării economice a entităților și sporirii rezulta-telor financiare. În prezentul articol, s-a analizat și argumentat necesitatea implementării teh-nologiilor inovaționale și atragerea inves-tițiilor în sporirea rezultatelor financiare. În acest context, a fost studiată eficiența apli-cării tehnologiei conservative de lucrare a solului Mini-Till și No-Till, în comparație cu cea tradițională și necesitatea asigurării întreprinderilor agricole cu soiuri de culturi autohtone, rezistente la secetă, boli și dău-nători. A fost efectuată analiza comparativă a rezultatelor implementării proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă”, pri-vind reabilitarea sistemului de irigare în entitățile agricole din regiunea Centru. CZU: 631.1:001.825 ; JEL: O3, O13, O32, Q1. ************************************************************************************************************************************* The main means of capitalizing the new technological solutions obtained through the scientific research effort consists in the production process and products’ moderni-zation. The replacement of absolute techno-logies with those of high performance is a decisive factor for ensuring the economic development of the entities and increasing the financial results. In this article, the necessity of imple-menting innovative technologies and attrac-ting investments in enhancing financial results were analysed and argued. In this context, the efficiency of applying the con-servative technology of soil processing Mini-Till and No-Till, compared to the traditional one, and the assurance of the agricultural enterprises with native varieties of crops, resistant to drought, diseases and pests, have been studied. The comparative analysis of the results of the project “Transition to Perfor-mance Agriculture” implementation was carried out, regarding the rehabilitation of the irrigation system in the agricultural entities of the Central region . CZU: 631.1:001.825 ; JEL: O3, O13, O32, Q1. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (111) / 2020
dc.subject tehnologie inovațională en_US
dc.subject agricultură conservativă en_US
dc.subject proiect investițional en_US
dc.subject eficiență economică en_US
dc.subject agricultură performantă en_US
dc.title Implementarea tehnologiilor inovaţionale – premisă a eficientizării producţiei agricole en_US
dc.title.alternative Implementation of Innovative Technologies as Premise of Increasing Agricultural Production en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account