IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Exigenţe privind implementarea şi dezvoltarea bugetării bazate pe performanţă în cadrul întreprinderilor

Show simple item record

dc.contributor.author Mihaila, Anastasia
dc.date.accessioned 2020-01-16T06:07:30Z
dc.date.available 2020-01-16T06:07:30Z
dc.date.issued 2019-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/13
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (110), decembrie 2019 - P. 108 -118. - Bibliogr.: p. 118. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract În condiţiile economiei contemporane, constatămcă mediul de activitate şi dezvoltare aîntreprinderilor s-a schimbat radical, ca rezultatal reorganizării economiei şi orientarea acesteaspre integrarea în spaţiul economic mondial. Prinurmare, întreprinderile, cu diverse domenii deactivitate, se confruntă cu necesitatea identificăriiunor noi instrumente de gestiune. Actualitateacercetării este focalizată pe dezvoltarea subiectelorlegate de managementul bazat pe bugete şiconexiunea acestuia cu strategiile întreprinderilor.Identificarea deficiențelor procesului debugetare constituie un subiect actual şi dinperspectiva întreprinderilor care, în pofida modificărilordin ultimii ani, nu-şi pot asigura creareaunui sistem de management financiar eficient.Astfel, în baza cercetărilor experienţei locale şiinternaţionale, cu privire la implementarea sistemuluide bugetare, au fost identificate uneleprobleme, cu care se confruntă întreprinderile,dar au fost propuse şi unele recomandări învederea creării unui sistem eficient de bugetare. JEL: G30, G300. CZU: 005.915:005.216.1 ************************************************************************************************************************************* Under the conditions of modern economy,we find that the environment of business activityand development has changed radically, as aresult of the economy reorganization and its orientationtowards integration in the world economicspace. Therefore, companies, with various fieldsof activity, are facing the need to identify newmanagement tools. The topicality of the themedeveloped below is based on the development oftopics related to financial management and itsconnection with business strategies. The identificationof the shortcomings of the budgeting processis a current topic and from the perspective ofthe companies, which despite the changes of thelast years, cannot ensure the creation of an efficientfinancial management system. Thus, basedon the analysis of local and international experience,regarding the implementation of the budgetingsystem, the problems faced by the companiesin their attempts to create an efficientbudgeting system have been be identified. JEL: G30, G300. CZU: 005.915:005.216.1 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (110)
dc.subject buget en_US
dc.subject performanță en_US
dc.subject management en_US
dc.subject management bazat pe bugete en_US
dc.subject strategie en_US
dc.subject centre de responsabilitate en_US
dc.title Exigenţe privind implementarea şi dezvoltarea bugetării bazate pe performanţă în cadrul întreprinderilor en_US
dc.title.alternative Implementation and Development Requirements of Performance-Based Budgeting for Companies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account