DSpace Repository

Studiul econometric al volatilităţii inflaţiei din perspectiva optimizării politicii monetare

Show simple item record

dc.contributor.author Hinev, Olga
dc.date.accessioned 2009-10-05T02:53:54Z
dc.date.available 2009-10-05T02:53:54Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/567
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), septembrie 2019 - P. 106-116. - Bibliogr.: p. 116 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Scopul acestei cercetări constă în identificareavolatilităţii procesului inflaţionist dinperspectiva optimizării deciziilor de politicămonetară. În urma studierii literaturii de specialitate,au fost definitivate aspectele teoreticoconceptuale,care motivează băncile centrale de ase preocupa de volatilitatea inflaţiei şi de efecteleasociate acesteia, în vederea atingerii obiectivelorpropuse. Astfel, previziunea volatilităţii preţurilornu numai că ar reduce inflaţia, dar şi arface politica monetară mult mai eficientă. Punctulforte al studiului constă în modelarea volatilităţiiinflaţiei în Republica Moldova prin aplicareamodelului econometric GARCH. În urma studiuluiefectuat, am concluzionat că, în RepublicaMoldova, în intervalul de timp 1995-2018,procesul inflaţionist a înregistrat alternareaperioadelor cu volatilitate sporită şi, respectiv,redusă. De menţionat că modificările generate devolatilitatea din perioadele precedente suntsemnificative şi, odată cu sporirea volatilităţii inflaţiei, persistă instabilitatea preţurilor. JEL: E31, E32, E52, E58. CZU: [336.748.12:330.43](478) ************************************************************************************************************************************* The purpose of this research is to identifythe inflation process volatility from the perspectiveof monetary policy decision optimisation.Following the study of the literature, the theoreticaland conceptual aspects have been defined,which implies the central banks attention need onthe inflation volatility and its associated effects inorder to achieve the proposed objectives. Thus,the prediction of price volatility would not onlyreduce inflation, but would also make monetarypolicy much more efficient. The strength of thestudy is focused on modelling the inflationvolatility in the Republic of Moldova by applyingthe GARCH econometric model. Based on thestudy, we concluded that during 1995-2018 inthe Republic of Moldova, the inflationary processrecorded the alternation of periods withincreased and reduced volatility. It should bementioned that the changes generated by thevolatility from the previous periods are significant,and with the inflation volatility increase,the price instability persists. JEL: E31, E32, E52, E58. CZU: [336.748.12:330.43](478). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (109)
dc.subject politică monetară en_US
dc.subject bancă centrală en_US
dc.subject inflaţie en_US
dc.subject modelul GARCH en_US
dc.title Studiul econometric al volatilităţii inflaţiei din perspectiva optimizării politicii monetare en_US
dc.title.alternative The Econometric Study of Inflation Volatility from the Perspective of Monetary Policy Optimisation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account