IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Abordări conceptuale privind auditul stocurilor = Conceptual Approaches to Auditing of Inventories

Show simple item record

dc.contributor.author Vîrtosu, Artur
dc.date.accessioned 2018-07-12T08:20:26Z
dc.date.available 2018-07-12T08:20:26Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/507
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.2 (104), iunie 2018 - P. 104-116. - Bibliogr.: p. 116. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Auditul stocurilor reprezintă o activitatecomplexă în cadrul misiunilor de audit al entităților,în special de producere, comerţ și prestăriservicii. În literatura de specialitate, auditul stocuriloreste abordat în două maniere principalediferite, prin prisma ciclului de stocuri-depozitareși pe solduri. Caracterul unic al acestui ciclu estedictat de legătura strânsă cu celelalte cicluri deoperații, precum ciclul procurări-plăți, salariipersonalși vânzări-încasări. De asemenea, complexitateaauditului stocurilor este determinată defactori, precum: solduri semnificative în bilanțulentităților, depozitarea în mai multe locații,diversitatea stocurilor după natură și diversitateametodelor de evaluare.În lucrare, sunt investigate definiția auditulstocurilor prin prisma ciclului stocuri-depozitare,funcțiile acestui ciclu de operații și interacțiunealui cu alte cicluri în vederea identificării obiectivelorde audit al stocurilor, atât din perspectivaciclului de operații, cât și pe solduri. JEL: M-42. ************************************************************************************************************************************* Auditing of inventory is a complex activityin audit engagements, especially for manufacturing,trade and service-rendering entities. In theliterature, the inventory audit is addressed in twodifferent approaches, from the perspective of theinventory-storage cycle and based on accountbalances. The unique character of this cycle isdefined by the close relationship with other cyclesof operations, such as the acquisitions-payments,payroll-personnel and sales-collection cycles.Also, the complexity of auditing of inventory isdetermined by factors such as significant amountsin the entity’s balance sheet, multi-site storage,inventory diversity by nature, and diversity ofvaluation methods.In this paper is investigated the definition ofaudit of inventory through the inventory-storagecycle, the functions of this operations cycle andits interaction with other cycles to define inventoryaudit objectives, both in terms of the businesscycle and on the account balances. JEL: M-42. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (104)
dc.subject audit en_US
dc.subject ciclu de operațiuni en_US
dc.subject auditul stocurilor en_US
dc.subject ciclul stocuri-depozitare en_US
dc.subject aserțiuni ale managementului en_US
dc.subject obiective de audit en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.subject solduri en_US
dc.title Abordări conceptuale privind auditul stocurilor = Conceptual Approaches to Auditing of Inventories en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account