IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Consideraţii privind capitalul propriu al societăţii pe acţiuni = Reflections on Joint-Stock Company Equity

Show simple item record

dc.contributor.author Chirilov, Nelea
dc.contributor.author Ţiriulnicova, Natalia
dc.date.accessioned 2018-06-07T08:21:23Z
dc.date.available 2018-06-07T08:21:23Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/452
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 83-92. - Bibliogr.: p. 91 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract O condiţie indispensabilă pentru dezvoltareaeconomică a societăților pe acțiuni oreprezintă formarea unui capital propriu suficientpentru asigurarea prestigiului lor pe piaţade capital și obținerea încrederii investitorilorîn perspectivele de dezvoltare strategică.În prezent, în literatura de specialitateautohtonă şi internaţională, nu s-a investigatsuficient și sub aspect complex conținutul economical capitalului propriu al societăților peacţiuni. În acest context, în acest articol, esteprezentată examinarea abordărilor raportate laconținutul economic al conceptului privind capitalulpropriu, precum şi analiza teoretico-ştiinţificăa opticilor de definire şi a funcţiilor acestuia.În baza investigaţiilor efectuate, s-au identificatşi examinat cinci grupe de caracteristiciale esenţei capitalului propriu, precum şi s-afundamentat ştiințific noţiunea de „capital propriual societății pe acțiuni”. În plus, raţiuneafundamentală a acestui articol ţine de dezvoltareaeconomică a societăţilor pe acțiuni dinRepublica Moldova. JEL: M 40, M 49. CZU: 658.141:658.115.33(478) ************************************************************************************************************************************ An indispensable premise for the economicdevelopment of joint-stock companies is gettingsufficient equity capital to ensure their prestigeon the capital market and to gain investors’ confidencein the strategic development prospects.At present, the economic aspect of the jointstock companies’ equity capital has not beenanalysed sufficiently and thoroughly, neither inthe national, nor in the international specialtyliterature. In this context, this article considersvarious approaches to the economic content ofthe concept of equity, as well as the theoreticaland scientific analysis of the definitions (perspectives)and their functions. The research carriedout identified and studied 5 groups of characteristicsrelated to the essence (meaning) ofequity; additionally a scientific foundation for thenotion of “equity of the joint-stock company” hasbeen laid down. Aditionally, the main reason ofthis article is linked with economical developmentof joint-stock company in the Republicof Moldova. JEL: M 40, M 49. CZU: 658.141:658.115.33(478) en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (103)
dc.subject capital propriu en_US
dc.subject societate pe acţiuni en_US
dc.subject active nete en_US
dc.subject sursă proprie de finanţare en_US
dc.title Consideraţii privind capitalul propriu al societăţii pe acţiuni = Reflections on Joint-Stock Company Equity en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account