IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Abordarea comportamentului consumatorului sub aspectul evoluţiei conceptului = Consumer Behaviour Approach under the Aspect of Concept Evolution

Show simple item record

dc.contributor.author Remeşovschi, Natalia
dc.date.accessioned 2018-06-07T08:03:42Z
dc.date.available 2018-06-07T08:03:42Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/450
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 51-66. - Bibliogr.: p. 65 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Prin prezentul articol ne propunem săidentificăm cadrul de conceptualizare a comportamentuluiconsumatorului, prin punerea înevidență a modului în care s-a dezvoltat, definit șiabordat acesta. Comportamentul consumatoriloreste acea activitate care vizează direct identificarea,consumul și înlăturarea bunurilor șiserviciilor, incluzând acele procese care producși urmează aceste acțiuni. Comportamentul consumatoriloreste un domeniu vast, aplicativ șidistinct. Acesta servește ca „punte” între științelefundamentale și practică, translând aspectelelargi și abstracte la un nivel concret. La interfațaștiinței comportamentale se află o serie de domeniifundamental-științifice, precum: sociologia,psihologia și psihologia socială, teoria economicăgenerală, antropologia, istoria socială șiistoria culturii. Comportamentul consumatoruluieste strâns legat de două domenii aplicative:marketing și management, în special, de marketing,deoarece acesta se preocupă de comportamentulconsumatorului și vizează dezvoltarea demijloace și strategii privind reacția companiei lacomportamentul consumatorului. În esență,marketingul este viziunea sau punctul de vedereal companiei despre piața cu care operează. JEL: M30, M31, A12, A13, A14. CZU: 366.1:336.01 ************************************************************************************************************************************ This article aims to identify the frameworkfor conceptualizing the consumer behaviour byhighlighting how it has developed, defined andaddressed. The consumer’s behaviour is the activitythat directly targets the identification, consumptionand removal of goods and services,including those processes which produce andfollow these actions. The consumer’s behaviouris a vast, applicative and distinct field. It servesas a “bridge” between the fundamental and practicalsciences, translating broad and abstractaspects at a concrete level. At the interface of thebehavioural science there are a series of fundamentaland scientific fields such as sociology,psychology and social psychology, general economictheory, anthropology, social history andculture history. Consumer behaviour is closelyrelated to two application areas: marketing andmanagement, especially marketing. This is becausemarketing is concerned with consumerbehaviour and aims at developing tools andstrategies, responding to consumer behaviour. Inessence, marketing is the vision or view of thecompany about the market it operates with. JEL: M30, M31, A12, A13, A14. CZU: 366.1:336.01 en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (103)
dc.subject comportament en_US
dc.subject consumator en_US
dc.subject marketing en_US
dc.subject management en_US
dc.subject consum en_US
dc.subject comportamentul consumatorului en_US
dc.title Abordarea comportamentului consumatorului sub aspectul evoluţiei conceptului = Consumer Behaviour Approach under the Aspect of Concept Evolution en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account