IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Climatul investițional și tendințele din dinamica investițiilor străine directe în Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Balan, Aliona
dc.date.accessioned 2021-01-21T10:35:45Z
dc.date.available 2021-01-21T10:35:45Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/1077
dc.description BALAN, Aliona. Climatul investițional și tendințele din dinamica investițiilor străine directe în Republica Moldova = Investment Climate and Trends in the Dynamics of Foreign Direct Investment in the Republic of Moldova. Economica. 2020, nr. 4(114), 45-64. ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Investițiile străine directe constituie un factor principal de stimulare a creşterii economice, producând efecte pozitive asupra țării receptoare, atât prin metode tradiționale, ce țin de aportul la stocul de capital și de creștere a randamentului investiției, cât și asupra productivității economiei destinatare și, din această perspectivă constituie o temă de permanentă actualitate. Actualitatea subiectului investigat este determinată de necesitatea amplificării procesului investițional în Republica Moldova, ca o condiție prealabilă pentru accelerarea dezvoltării economice a țării, lucru imposibil de realizat fără atragerea investițiilor străine directe și îmbunătățirea politicii de investiții în Republica Moldova. Promovarea unei politici corespunzătoare de atragere a investiţiilor străine directe ar contribui la realizarea obiectivelor naţionale de dezvoltare a ţării, crearea unor noi locuri de muncă, transferul de tehnologie, promovarea exporturilor, creşterea economică durabilă şi reducerea sărăciei. Scopul cercetării constă în analiza tendințelor în dezvoltarea investițiilor străine directe și a factorilor determinanți de atragere a acestora în economia Republicii Moldova. CZU: 339.727.22(478). JEL: E2, F6, F21. ************************************************************************************************************************************* Foreign direct investment is a major factor in stimulating economic growth, producing positive effects on the recipient country, both through traditional methods, related to the contribution to the capital stock and increasing the return on investment, and on the productivity of the target economy, and, from this perspective, it is a topical issue. The topicality of the investigated subject is determined by the need to amplify the investment process in the Republic of Moldova as a precondition for accelerating the economic development of the country, which is impossible to achieve without attracting foreign direct investment and improving investment policy in the Republic of Moldova. Promoting an appropriate policy to attract foreign direct investment would help achieve the country’s national development goals by creating jobs, transferring technology, promoting exports, sustainable economic growth and reducing poverty. The purpose of the research is to analyse the trends in the development of foreign direct investment and the determinants of their attraction in the economy of the Republic of Moldova.. CZU: 339.727.22(478). JEL: E2, F6, F21. en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject investiţii străine directe en_US
dc.subject climat investiţional en_US
dc.subject creștere economică en_US
dc.subject fluxuri de capital en_US
dc.subject factori motivaționali en_US
dc.title Climatul investițional și tendințele din dinamica investițiilor străine directe în Republica Moldova en_US
dc.title.alternative Investment Climate and Trends in the Dynamics of Foreign Direct Investment in the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account