IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Problema dimensionării structurilor de audit intern în sectorul public al Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Popa, Ludmila
dc.contributor.author Secrieru, Angela
dc.date.accessioned 2009-10-05T02:19:15Z
dc.date.available 2009-10-05T02:19:15Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/563
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), septembrie 2019 - P. 70-80. - Bibliogr.: p. 80 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Auditul intern din sectorul public şi-a stabilitpoziţia şi rolul în sistemul de managemental finanţelor publice al Republicii Moldova.Managerii instituţiilor şi autorităţilor de stat, totmai mult, conștientizează importanţa şi plusvaloareainstituirii unei funcţii eficiente de auditintern în entităţile pe care le conduc. Articolulde față își propune să analizeze problemadimensionării structurilor de audit intern în condițiileimplementării instrumentelor de asigurareși îmbunătățire a calităţii, recomandate destandardele internaționale şi bunele practici îndomeniu. Activitatea de audit intern, ca oricealtă activitate din cadrul unei entități, arenevoie de resurse care să susțină desfășurareaei corectă, în sensul obținerii rezultatelor pentrucare această activitate a fost creată. În acestscop, va fi luată în considerare o analiză generalăa criteriilor de estimare a necesarului deresurse pentru asigurarea auditului intern. JEL: H83. CZU: 657.6:657.31(478). ************************************************************************************************************************************* Internal audit of the public sector hasestablished its position and role in the publicfinance management system of the Republic ofMoldova. The managers of public institutionsand authorities are increasingly aware of theimportance and added value of establishing aneffective internal audit function in their entities.This publication aims to analyze the issue ofsizing the internal audit structures, taking intoaccount the implementation of quality assurancetools recommended by international standardsand good practices in the field. Internal auditactivity, like any other activity within an entity,needs proper resources to support its performancein order to achieve the objectives forwhich this activity has been created. For thispurpose, a general analysis of the criteria forestimating the resource for internal audit subdivisionswill be taken into account. JEL: H83. CZU: 657.6:657.31(478). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (109)
dc.subject control financiar publicintern en_US
dc.subject audit intern en_US
dc.subject entitate publică en_US
dc.subject criterii de dimensionare en_US
dc.subject standarde internaționale en_US
dc.title Problema dimensionării structurilor de audit intern în sectorul public al Republicii Moldova en_US
dc.title.alternative Issue of Sizing the Internal Audit Structures in the Public Sector of the Republic of Mol en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account