IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități

Show simple item record

dc.contributor.author Lobanov, Natalia
dc.date.accessioned 2009-08-31T21:54:25Z
dc.date.available 2009-08-31T21:54:25Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/557
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 2 (108), iunie 2019 - P. 89-102. - Bibliogr.: p. 102 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract În articol, se analizează evoluția și modificărileintervenite în Politica Europeană de Vecinătate(PEV) din momentul lansării sale în 2004.Se evidențiază faptul că schimbarea situațieisocial-economice și un șir de conflicte în regiuneadin vecinătatea Uniunii Europene au avutdrept urmare elaborarea unor noi priorități șimecanisme de realizare ale acestei politici. Deasemenea, se analizează caracteristicile noiiPEV, inițiativele cooperării regionale din cadrulPEV, performanțele Republicii Moldova conformIndicelui Parteneriatului Estic.Se menționează că PEV urmează să ținămai bine cont de prioritățile partenerilor, carepot varia semnificativ de la o țară la alta. O astfelde corelație va permite reflectarea, în activitățilePEV nu numai a intereselor statelor membre aleUE, dar și a vecinilor lor, va contribui la implicareapartenerilor în dezvoltarea principalelordirecții ale acestei politici, la alocarea optimă afondurilor și la responsabilitatea comună pentrurezultatele obținute. JEL: F02, F15. CZU: [339.922:061.1EU]:338(4-11+478) ************************************************************************************************************************************* The article analyses the evolution andchanges made in the European NeighbourhoodPolicy (ENP) since its launch in 2004. It showsthat the change of the socio-economic situationand a series of conflicts in the neighbourhood ofthe European Union have resulted in the elaborationof new priorities and mechanisms forachieving this policy. It also analyses the characteristicsof the new ENP, the initiatives ofregional cooperation in the ENP, the performancesof the Republic of Moldova accordingto the Eastern Partnership Index.It is noted that the ENP will take intoaccount to a greater degree the partners’ priorities,which can vary significantly from onecountry to another. Such a correlation will allowfor the reflection in the ENP activities not only ofthe interests of the EU Member States but also oftheir neighbours; it will contribute to involvingthe partners in the development of the maindirections of this policy; and it will also contributetowards the optimal allocation of funds andjoint responsibility for the results achieved. JEL: F02, F15. CZU: [339.922:061.1EU]:338(4-11+478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (108)
dc.subject integrare regională en_US
dc.subject parteneriat estic en_US
dc.subject Uniunea pentru Mediterana en_US
dc.subject cooperare en_US
dc.subject extindere en_US
dc.title Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități en_US
dc.title.alternative European Neighbourhood Policy: Evolution and Priorities en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account