IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Colaborarea dintre serviciul vamal şi mediul de afaceri privind respectarea reglementărilor vamale în procesul de management al controlului mărfurilor

Show simple item record

dc.contributor.author Popescu, Evghenii
dc.date.accessioned 2020-01-16T06:29:26Z
dc.date.available 2020-01-16T06:29:26Z
dc.date.issued 2019-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/15
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (110), decembrie 2019 - P. 128 -138. - Bibliogr.: p. 138. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Relația dintre comunitatea de afaceri șiserviciul vamal este o parte integrantă a activitățiiautorităților vamale. Având în vedere legăturadintre globalizare și comerțul mondial, consolidareasecurității economice și facilitarea lanțuluiinternațional de aprovizionare cu bunuri,accelerarea și simplificarea procedurilor vamale,creșterea saturației caracteristicilor informativeale mărfurilor supuse controlului vamal, colaborareadintre Serviciul Vamal și mediul de afaceriprezintă o importanță primordială.Colaborarea vamală constă într-un set demăsuri pentru interacțiunea cu autoritățile statelorstrăine a organizațiilor internaționale în domeniulvamal, în general, precum și a procedurilorde vămuire și control, în particular. Problemelecooperării vamale intră sub jurisdicția Departamentuluide Coordonare Instituțională al ServiciuluiVamal al Republicii Moldova. JEL: F02, F15. CZU: 339.543:347.7(478) ************************************************************************************************************************************* The relationship between the business environmentand the customs service is an integral partof the activity of the customs authorities. Taking intoaccount the connection between the globalizationand the world trade, consolidation of economicsecurity and facilitation of the international chain ofthe supply of goods, acceleration and simplificationof the customs procedures, increase of the saturationof information features of goods subjected tothe customs control, the collaboration between theCustoms Service and business environment ispresented to be of primary importance.Customs cooperation presents a set ofmeasures for the interaction with the authorities ofthe foreign states and of the international organizationsin the customs domain in general, as wellas of the customs clearance and control proceduresin particular. The issues of the customscooperation are under the jurisdiction of theDepartment of Institutional Coordination of theCustoms Service of the Republic of Moldova. JEL: F02, F15. CZU: 339.543:347.7(478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (110)
dc.subject control vamal en_US
dc.subject Serviciul Vamal en_US
dc.subject mediu de afaceri en_US
dc.subject business en_US
dc.subject reglementare vamală en_US
dc.title Colaborarea dintre serviciul vamal şi mediul de afaceri privind respectarea reglementărilor vamale în procesul de management al controlului mărfurilor en_US
dc.title.alternative Collaboration between the Customs Service and the Business Enviromnent Regarding the Compliance with Customs Regulations throughout the Process of Managing the Control of Goods en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account