IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Rolul guvernanţei corporative în procesul innovational

Show simple item record

dc.contributor.author Panfil, Cristina
dc.contributor.author Luchian, Ivan
dc.date.accessioned 2009-10-05T02:34:36Z
dc.date.available 2009-10-05T02:34:36Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/565
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), septembrie 2019 - P. 89-97. - Bibliogr.: p. 97 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Având în vedere cadrul de reglementare încontinuă schimbare, complexitatea riscurilor TIşi gestiunea riscurilor la nivel de entitate, activitateaunei bănci centrale devine tot mai complexă.Băncile centrale trebuie să îndeplineascăcerinţele ridicate ale părţilor interesate, urmărindconcomitent obiectivele lor majore. În acestecondiţii, guvernanţa corporativă trebuie să fievizibilă, pro activă şi axată pe viitor. Lucrareadescrie tendinţele actuale în domeniile guvernanţeişi supravegherii bancare. În acest articol, esteanalizat sistemul de guvernanţă bancară conformlegislaţiei Republicii Moldova. Utilizând datelecolectate pe site-urile oficiale ale băncilor, aufost analizate unele elemente de guvernanţă corporativă:sistemul de administrare, auditul intern,riscurile, transparenţă informaţională asupracodurilor de guvernanţă ale instituţiilor. JEL: E58, G21, G39. CZU: 336.71.078.3:005(478) ************************************************************************************************************************************* The activity of a central bank is becomingincreasingly complex, given the changing regulatoryenvironment, complexity of IT risks andfocus on enterprise-wide risk management. Centralbanks must meet the high stakeholder requirementswhile pursuing its major objectives. Underthese circumstances, the corporate governancehas to be insightful, proactive and future-focused.The paper describes the modern tendencies ofgovernance and banking supervision. This articleanalyses the system of banking governance accordingto the legislation in force in the Republic ofMoldova. With the help of data collected fromofficial banks’ websites, some elements of corporategovernance were analysed: the managementsystem, internal audit, risks, and whether theinstitutions offer information transparency on theapplicable governance codes. JEL: E58, G21, G39. CZU: 336.71.078.3:005(478). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (109)
dc.subject guvernanţă corporativă en_US
dc.subject audit en_US
dc.subject transparenţa informaţională en_US
dc.subject sistem bancar en_US
dc.subject inovare en_US
dc.title Rolul guvernanţei corporative în procesul innovational en_US
dc.title.alternative The Role of Corporate Governance in the Innovation Process en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account