IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Lichiditatea excesivă în sectorul bancar al Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Belobrov, Angela
dc.contributor.author Chicu, Veronica
dc.date.accessioned 2009-10-05T02:28:35Z
dc.date.available 2009-10-05T02:28:35Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/564
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), septembrie 2019 - P. 81-88. - Bibliogr.: p. 88 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Stabilitatea sectorului bancar reprezintă unfactor determinant în asigurarea unei creşteridurabile în economia unei ţări. În decursul ultimilorani, problema excesului global de lichiditateşi posibilele implicaţii ale acestuia asuprastabilității financiare au generat preocupări înrândurile experţilor, măsurarea excesului de lichiditateşi analiza impactului la nivel de economieconstituind, astfel, un imperativ. Metodele de cercetareutilizate includ procedee ale analizei cantitativeşi sinteza. Lucrarea conţine o analiză adinamicii lichidităţii excesive în sectorul bancaral Republicii Moldova, dimensionarea şi dinamicacomponentelor acesteia. Principalele concluziiale lucrării se referă la deciziile băncilorlicenţiate de a valorifica excesul de lichidităţi,păstrându-l, în principal, sub forma certificatelorBNM şi VMS. De asemenea, sunt propuse direcţiide gestionare a lichidităţii. JEL: E52, E58, G21. CZU: 336.71:336.741.236.5(478). ************************************************************************************************************************************* Stability in the banking sector is a determiningfactor in ensuring an economy’s sustainablegrowth. Over the past few years, the issueof global excess liquidity and its possible implicationsfor financial stability has generated concernsamong experts; measuring excess liquidityand their impact at economy’s level is thus animperative. The research methods used includemethods of quantitative analysis and synthesis.The paper contains an analysis of the excessiveliquidity dynamics in the banking sector of theRepublic of Moldova, the dimensioning and thedynamics of its components. The main conclusionsof the paper refer to the decisions of thelicensed banks to capitalize excess liquidity,preserving it mainly in the form of NBM Certificatesand government bonds. Several directionsfor liquidity management are also proposed. JEL: E52, E58, G21. CZU: 336.71:336.741.236.5(478). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (109)
dc.subject lichiditate excesivă en_US
dc.subject surplus monetar en_US
dc.subject rezerve excesive en_US
dc.subject politică monetară en_US
dc.title Lichiditatea excesivă în sectorul bancar al Republicii Moldova en_US
dc.title.alternative Excess Liquidity in Banking Sector of Mol en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account